woensdag 19 februari 2014

4 jaar na de staatsgreep waarschuwt Professor Schultz
Deze week is het vier jaar geleden dat de Republiek Horstermeerpolder werd opgericht, door een staatsgreep die de bewoners pleegden.

In september 2010 kwam er een wapenstilstand.

We zijn nu vier jaar verder, maar is het gevaar geweken? Bart Schultz, Professor Land and Water Development kwam vanochtend even naar de Horstermeerpolder om ons bij te praten.
Professor Schultz is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie die door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht is ingesteld om mee te kijken naar het nieuwe peilbesluit voor de Horstermeerpolder.

Met dit nieuwe peilbesluit kan Natuurmonumenten, die ruim 200 hectare grond beheert in de polder, een flexibel waterpeil instellen.

Professor Schultz geeft in het filmpje dat we vanochtend maakten een paar duidelijke waarschuwingen aan de bewoners. Het beheer door Natuurmonumenten brengt de polder nog altijd schade toe. De nieuwe natuurtoets geeft Natuurmonumenten nog meer mogelijkheden om hun deel van de polder slecht te beheren en het peil te hoog in te stellen. De grote wateroverlast in oktober vorig jaar is een rechtstreeks gevolg van het slechte beheer door Natuurmonumenten, zegt Schultz.

Het plan van de Provincie Noord Holland om het polderpeil nog verder te verhogen is nog altijd niet van tafel. Bovendien stellen zowel de provincie als het Waterschap de status van de Keur van de Horstermeerpolder ter discussie. Zij hebben de landsadvocaat om een oordeel gevraagd, maar de begeleidingscommissie waarvan Schultz deel uitmaakt krijgt de informatie van de landsadvocaat niet.

[Reportage gemaakt door Job Scholtze en Marianne Zwagerman]

zondag 1 december 2013

Opnieuw onrust in de Horstermeer


(bron Gooi- en Eemlander 2 dec. 2013)

Hier onze reactie op de brief die Natuurmonumenten liet plaatsen in de Gooi en Eemlander vorige week.

Dit naar aanleiding van de column over de Groene Maffia in de Gooi- en Eemlander, die inmiddels tot vragen aan de gedeputeerde heeft geleid.

zaterdag 30 november 2013

Nieuwe acties tegen polderpeil en bestemmingsplan Horstermeerpolder

In september 2010 spraken wij, na maanden actie voeren, een staakt het vuren af met de provincie Noord Holland. Er werd ons toen een aantal dingen beloofd:

- het polderpeil zou weer worden teruggebracht naar het niveau dat is vastgelegd in de Keur.
- Natuurmonumenten zou de sloten in het gebied dat zij in bezit hebben goed gaan onderhouden.
- De schade aan de huizen en gebouwen zou serieus worden bekeken.
- De wetenschappelijke begeleidingscommissie met o.a.Professor Schultz zou voortaan betrokken worden bij de verdere planvorming
en de bewoners zouden betrokken worden bij een nieuw peilbesluit.

We zijn nu drie jaar verder en het gevoel ontstaat dat de provincie gewoon weer doorgaat met de plannen alsof ons protest in 2010 niet heeft plaatsgevonden. We worden weer totaal niet serieus genomen. Uit onze eigen metingen blijkt dat het waterpeil in de polder structureel, het hele jaar fluctueert met 5 tot 15 centimeter. Bovendien is ons onderzoek naar de schade aan de huizen door Waterschap AGV van tafel geveegd.

De extreme wateroverlast van 13 oktober toonde weer eens aan dat onze polder kwetsbaar is geworden door het slechte onderhoud. Maar de zorgen die professor Schultz daarover uitte in de krant en op RTV Noord Holland werden door het provinciebestuur weggelachen. In een interview in de Gooi- en Eemlander doet gedeputeerde mevrouw Geldhof het voorkomen alsof er prima afstemming met ons, de bewoners is, en dat we maar moeten wennen aan een hoger waterpeil, want dat levert prachtige natuur op. Dijkgraaf de Bondt van het AGV maakte het nog bonter in de krant. De man die verantwoordelijk is voor een veilig waterpeil in onze polder zei: “verlagen van het waterpeil is geen optie. Mensen zijn tevreden als de natuur groei en bloeit.”

Er staan de komende weken twee zaken op de agenda waartegen wij als bewoners weer krachtig protest zullen laten horen en zien.

1) Het AGV wil op korte termijn het concept conserverend peilbesluit ter inzage leggen, terwijl er afgesproken was in het bestuurlijk overleg (bewoners vereniging, LTO, natuurmonumenten, provincie, waternet en andere betrokken partijen) dat er pas actie ondernomen zou worden na het advies van de Wetenschappelijke Begeleidings Commissie, met daarin een aantal professoren(o.a. Schulz, van Tol, Hemker).

2) Bij de gemeente Wijdemeren ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor. De 210 hectare grond die Natuurmonumenten bezit is ingetekend volgens het oorspronkelijke plannen van Natura 2000 en de ecologische hoofdstructuur. Met deze bestemming mogen mogelijk de moerassen die wij niet in de polder willen, worden aangelegd. Wel is in dit voorontwerp opgenomen dat vergunning verlening voor het aanleggen van dammen , duikers etc. bij de gemeente blijft en niet wordt overgedragen aan de AGV of Provincie.

Onze inzet is: eerst een goed onderzoek naar de schade aan onze huizen en gebouwen, voordat er welk besluit dan ook wordt genomen over het waterpeil of het bestemmingsplan. Zo niet, dan richten we de Republiek Horstermeerpolder weer in en nemen we het heft weer in eigen hand om de moerassen te ontmantelen en het waterpeil op het niveau van de keur te zetten.

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor meer informatie: https://www.facebook.com/RepubliekHorstermeerpolder

donderdag 16 september 2010

Overeenstemming bereikt - geen moeras in de polder

Eind mei besloten wij, na bemiddeling door burgemeester Smit van Wijdemeren, om in te stemmen met een wapenstilstand tot 15 september 2010. De tijd tot 15 september zouden we gebruiken om met alle partijen te komen tot een verklaring over de toekomst van de Horstermeerpolder.

Die verklaring is er nu en is na te lezen op de site van de gemeente Wijdemeren.

De kern van dit compromis is dat het peil in het gebied rond het Neragebouw is verlaagd naar het polderpeil plus 15 centimeter; met uitzondering van het proefgebied van ca 27 hectare. In dit gebied mag het hogere peil gehandhaafd blijven. De sloten in dat gebied dienen wel te worden onderhouden conform de Keur van de Horstermeerpolder.

We hebben (nog) niet bereikt dat het moerasplan van de provincie Noord-Holland, het zogenaamde Plan Kienhuis definitief van tafel is. Maar we hebben wel afgesproken dat dit plan met betrekking tot de waterhuishouding in ijskast verdwijnt, totdat een nieuw peilbesluit is genomen en het bestemmingsplan van de Horstermeerpolder is vernieuwd. Dit proces zal enige jaren in beslag nemen.

De Republiek Horstermeerpolder en de bewonersvereniging kunnen het compromis volledig ondersteunen maar realiseren zich dat ze de komende jaren waakzaam moeten blijven om nadelige ontwikkelingen voor de bewoners te blijven signaleren. Verder hebben de bewoners de schade geĆÆnventariseerd die aan de huizen en gebouwen in de Horstermeerpolder is ontstaan door de illegale aanleg van de proefmoerassen. De bewonersvereniging heeft een klachtmelding gedaan bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterschap heeft deze melding inmiddels in behandeling genomen.

Update:klik hier voor een item op RTV Noord Holland

maandag 31 mei 2010

Republiek stemt in met bemiddelingsvoorstel

Morgen loopt het ultimatum af dat wij stelden aan de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Burgemeester Smit van Wijdemeren probeert via een bemiddelingspoging de drie partijen voor 1 juni bij elkaar te brengen om te voorkomen dat de bewoners zelf een start moeten maken met het ontmantelen van de illegale moerassen.

Onderstaand onze officiƫle reactie op de bemiddelingspoging, zoals wij die vanochtend hebben gegeven aan de Burgemeester.

Als ook de andere partijen hiermee instemmen betekent dat voor ons een enorme doorbraak. De moerassen die de afgelopen jaren illegaal zijn aangelegd worden teruggebracht naar de staat die hoort in een polder. En daarmee is de provincie Noord-Holland niet langer aan het voorsorteren op het plan om een groot deel van de polder tot moeras om te vormen.

Los van dit onderhandelingsresultaat gaan wij door met het inventariseren van de schade aan de huizen, gebouwen en beschoeiingen. En gaan we door met de voorbereiding van de schadeclaim.

-------

Nederhorst den Berg, 31 mei 2010

Met waardering voor de inzet van burgemeester Smit laten wij, mede namens het bestuur van de bewonersvereniging Horstermeerpolder, weten dat wij instemmen met het bemiddelingsvoorstel dat de burgemeester op 28 mei jl. heeft gedaan.

Wij zijn verheugd over het voornemen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om nu op te treden tegen de vastgestelde overtredingen in het zuidelijke deel van de Horstermeerpolder. Wij gaan ervan uit dat per direct met de handhaving wordt gestart, conform de brief van het waterschap aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, d.d. 19 april 2010 met kenmerk 2010.010206/NATWM0023. Wij willen graag wekelijks door het waterschap op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de herstelwerkzaamheden.

Wij zijn bereid om de stuw die op 6 mei jl. werd verwijderd terug te plaatsen, onder de voorwaarde dat wordt vastgesteld dat deze stuw een nuttige functie heeft in de waterhuishouding van de Horstermeerpolder. Volgens onze laatste kennis is dit niet het geval. Prof. dr ir Schultz heeft op ons verzoek zijn visie op de functie van deze stuw op papier gezet. De notitie van Professor Schultz voegen wij bij.

Zoals bepaald in het bemiddelingsvoorstel van burgemeester Smit onthouden de bewoners van de Horstermeerpolder zich tot 15 september 2010 van verdere protestacties tegen de moerasplannen van de provincie Noord-Holland. En zal de provincie tot 15 september 2010 alle voorbereidingen staken voor de verdere uitvoering of besluitvorming over deze plannen. De bewonersvereniging Horstermeerpolder zal de gesprekken met de provincie en de andere partijen vanaf 2 juni a.s. oppakken. Waarbij het uitgangspunt nog altijd is dat de bewoners niet tegen het realiseren van natuurgebied in de Horstermeerpolder zijn, vooropgesteld dat dit droge natuur is, die geen schade toebrengt aan de waterhuishouding van de polder.

Verder ondersteunen wij de oproep van de burgemeester om Professor Schultz een toelichting te laten geven op zijn onderzoek naar de waterhuishouding van de Horstermeerpolder aan het waterschap en de provincie.


Republiek Horstermeerpolder
H.W. Stuyver AA
President


----

Hier staat de notitie van Professor Schultz over de verwijderde stuw

zondag 30 mei 2010

Het lijkt wel oorlog


De schade aan meer dan 50 huizen en gebouwen in de Horstermeerpolder is inmiddels in kaart gebracht. De resultaten zijn schokkend. Het lijkt wel een oorlogsgebied.

Foto's van de scheuren in de huizen staan hier. De juristen van de bewonersvereniging Horstermeerpolder werken aan de voorbereiding van de schadeclaim.

vrijdag 21 mei 2010

Opening Museum voor WanbeleidFoto's van de opening staan hier.

Het museum is het gehele pinksterweekeinde geopend van 13 tot en met 16 uur. Toegang gratis.

UPDATE
Honderden mensen bezochten het museum. Mooie foto's staan hier.