zaterdag 30 november 2013

Nieuwe acties tegen polderpeil en bestemmingsplan Horstermeerpolder

In september 2010 spraken wij, na maanden actie voeren, een staakt het vuren af met de provincie Noord Holland. Er werd ons toen een aantal dingen beloofd:

- het polderpeil zou weer worden teruggebracht naar het niveau dat is vastgelegd in de Keur.
- Natuurmonumenten zou de sloten in het gebied dat zij in bezit hebben goed gaan onderhouden.
- De schade aan de huizen en gebouwen zou serieus worden bekeken.
- De wetenschappelijke begeleidingscommissie met o.a.Professor Schultz zou voortaan betrokken worden bij de verdere planvorming
en de bewoners zouden betrokken worden bij een nieuw peilbesluit.

We zijn nu drie jaar verder en het gevoel ontstaat dat de provincie gewoon weer doorgaat met de plannen alsof ons protest in 2010 niet heeft plaatsgevonden. We worden weer totaal niet serieus genomen. Uit onze eigen metingen blijkt dat het waterpeil in de polder structureel, het hele jaar fluctueert met 5 tot 15 centimeter. Bovendien is ons onderzoek naar de schade aan de huizen door Waterschap AGV van tafel geveegd.

De extreme wateroverlast van 13 oktober toonde weer eens aan dat onze polder kwetsbaar is geworden door het slechte onderhoud. Maar de zorgen die professor Schultz daarover uitte in de krant en op RTV Noord Holland werden door het provinciebestuur weggelachen. In een interview in de Gooi- en Eemlander doet gedeputeerde mevrouw Geldhof het voorkomen alsof er prima afstemming met ons, de bewoners is, en dat we maar moeten wennen aan een hoger waterpeil, want dat levert prachtige natuur op. Dijkgraaf de Bondt van het AGV maakte het nog bonter in de krant. De man die verantwoordelijk is voor een veilig waterpeil in onze polder zei: “verlagen van het waterpeil is geen optie. Mensen zijn tevreden als de natuur groei en bloeit.”

Er staan de komende weken twee zaken op de agenda waartegen wij als bewoners weer krachtig protest zullen laten horen en zien.

1) Het AGV wil op korte termijn het concept conserverend peilbesluit ter inzage leggen, terwijl er afgesproken was in het bestuurlijk overleg (bewoners vereniging, LTO, natuurmonumenten, provincie, waternet en andere betrokken partijen) dat er pas actie ondernomen zou worden na het advies van de Wetenschappelijke Begeleidings Commissie, met daarin een aantal professoren(o.a. Schulz, van Tol, Hemker).

2) Bij de gemeente Wijdemeren ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor. De 210 hectare grond die Natuurmonumenten bezit is ingetekend volgens het oorspronkelijke plannen van Natura 2000 en de ecologische hoofdstructuur. Met deze bestemming mogen mogelijk de moerassen die wij niet in de polder willen, worden aangelegd. Wel is in dit voorontwerp opgenomen dat vergunning verlening voor het aanleggen van dammen , duikers etc. bij de gemeente blijft en niet wordt overgedragen aan de AGV of Provincie.

Onze inzet is: eerst een goed onderzoek naar de schade aan onze huizen en gebouwen, voordat er welk besluit dan ook wordt genomen over het waterpeil of het bestemmingsplan. Zo niet, dan richten we de Republiek Horstermeerpolder weer in en nemen we het heft weer in eigen hand om de moerassen te ontmantelen en het waterpeil op het niveau van de keur te zetten.

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor meer informatie: https://www.facebook.com/RepubliekHorstermeerpolder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten